Teisės aktai

Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos strategijos įgyvendinimą reglamentuojantys įstatymai ir teisės aktai:

LR Žemės ūkio ministro 2008-10-28 įsakymas 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

LR Žemės ūkio ministro 2009-05-12 įsakymas 3D-338 „Dėl Lietuvos plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (Veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

LR Žemės ūkio ministro 2009-05-13 įsakymas 3D-344 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

LR Žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymas 3D-6 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

LR Žemės ūkio ministro 2007-07-11 įsakymas 3D-330 „Dėl tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

LR Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

LR Žemės ūkio ministro 2007-12-12 įsakymas 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

LR Žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija)